Privacy

Privacy Policy

Christelijke muziek vereniging Irene hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. muziek
vereniging Irene houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als muziek vereniging Irene zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsor(en) of crediteuren/debiteuren

Persoonsgegevens van klanten of crediteuren/debiteuren worden door muziek vereniging Irene verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan muziek vereniging Irene de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door muziek vereniging Irene opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7
jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden / ereleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door muziek vereniging Irene verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
– informatieverschaffing
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De lidmaatschapsovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan muziek vereniging Irene de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam;
– Adres;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum
– Eerdere lidmaatschap in jaren ( ook bij andere muziekverenigingen
Uw persoonsgegevens worden door opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor
de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de “oudleden” administratie voor
onbepaalde tijd

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door muziek vereniging Irene verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
– Het innen van donateursgelden (incasso)
– Uitnodiging voor uitvoeringen muziek vereniging Irene
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier donateur
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan muziek vereniging Irene de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door muziek vereniging Irene ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor
de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering
van de hierboven beschreven doeleinden.
Op dit moment maakt muziek vereniging Irene geen gebruik van derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u
ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
muziek vereniging Irene bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens muziek vereniging Irene van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze bestuursleden en div commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door
één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Chr. Muziekvereniging “Irene”
Nieuweroord
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u
altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact
met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Christelijke muziekvereniging “Irene” Nieuweroord
Zwarte Dijkje 41
7914 PB
Noordscheschut
info@irenenieuweroord.nl

 

Scroll naar boven