Over muziekvereniging Irene

Over de Vereniging

De vereniging is opgericht op 27 augustus 1945 op initiatief van ds.van Deelen.
Hij was de man die de eerste vergadering uitschreef, welke ongetwijfeld goed werd bezocht, want er werden gelijk op die eerste officiële vergadering spijkers met koppen geslagen. Er was op voorspraak van de samenroeper ingestemd met de naam “IRENE” wat de vreedzame betekent. 
Zo was in één vergadering dus een vereniging opgericht, een naam bedacht en er werd ook gelijk al een bestuursverkiezing gehouden. Uit de leden, het waren er op dat moment 39, werden de volgende bestuursleden gekozen t.w. Jacobus van Essen, H. Otten, Rense Bruinsma, H.W. Zwiep en H. Veenstra. 

vaandel muziekverening irene nieuweroord

Inmiddels was het laat geworden en men besloot om een week later weer bij elkaar te komen.
Tijdens die vergadering werden de functies van het bestuur vastgesteld en werd  H.W. Zwiep voorzitter. R. Bruinsma 2e voorzitter. H. Otten secretaris. Jac. v. Essen werd penningmeester  en H. Veenstra werd algemeen adjunct.
Een van de eerste voorstellen van het bestuur was om de oprichter tot erevoorzitter te benoemen.
Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.
De volgende beslissing op die 2e vergadering was het instellen van een ledenstop, want men had op dat moment al 42 leden en volgens Rense nog geen hoorn om op te blazen.
De volgende stap was het benoemen van een “directeur”. Op de lijst met kandidaten stond ene heer Leenders en enkele leden hadden al even met hem gesproken en (ik citeer de notulen) “zoodat dit pad al zoo goed als geëffend was en hij zijns benoeming aannam.”

Er waren zo in twee vergaderingen al heel wat besluiten genomen, maar men kon nog geen noot lezen. Om deze hobbel te nemen werd de heer Nobach aangesteld als leermeester.
De secretaris verwoorde in de notulen dat de vergadering dit nodig vond want “eenige avonden muziekles zal ons toch wat meer inzicht geven in deze materie”
Hiermee was ook de tweede vergadering afgelopen waarop nog enkele donateurslijsten werden ingeleverd en Kobus van Essen beloofd had om naar instrumenten (en vooral hun prijzen) uit te kijken.
Financiën moesten er natuurlijk ook komen en die kwamen uit contributies, donateurs gelden en collectes aan de deur. Ook werd er jaarlijks een bazar gehouden, en wel twee dagen achter elkaar op vrijdag en zaterdag.

Door de jaren heen heeft, met Gods hulp, de vereniging stand gehouden, zij het met ups en downs.
Zo is er in de loop der tijd een drumband aan de vereniging toegevoegd die helaas tegenwoordig niet meer bestaat. En het opgerichte majorette peleton heeft wegens ledengebrek moeten afhaken.

In principe is er door de jaren heen weinig veranderd aan de vereniging op zich.
Natuurlijk is de opleiding van de muzikanten nu goed geregeld middels vakmensen, maar de bevolking van Nieuweroord staat nog steeds achter de Chr. Muziekvereniging “Irene” en helpt daar maar nodig.
De financiën worden nog steeds grotendeels door de leden van “IRENE” bijeen gebracht d.m.v. elke maand oud papier inzamelen en op de laatste zaterdag van juni staat een groep leden aangevuld met ouders van jeugdleden aan de TT baan in Assen voor kaartcontrole.
We mogen regelmatig optreden bij kerkdiensten, organiseren elk jaar een uitvoering, maken in de Kerstnacht een rondgang door de omgeving, en in de zomermaanden presenteren we ons als vereniging in de omliggende dorpen middels een openlucht optreden.
Kortom, een vereniging om trots op te zijn, en we hopen dat we met Gods hulp nog vele jaren zo bezig mogen blijven.

Scroll naar boven